×

Stażyści

Rozpoczęcie stażu

Staż podyplomowy - informacje dla absolwentów UM

 

Prospekt informator dla stażystów 2024-25

Informacja dla absolentów uniwersytetów medycznych

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-1
  2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (z numerem dyplomu)
  3. Orzeczenie lekarskie (na druku z Izby Lekarskiej)*
  4. Dowód osobisty (kserokopia zostanie wykonana w Izbie Lekarskiej)
  5. Oświadczenie o publikacji zdjęcia w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej
  6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  7. Jedno zdjęcie biometryczne

 

W celu uzyskania miejsca stażowego należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o skierowanie na staż podyplomowy
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z uczelni (z całych studiów)

 

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 marca do 31 stycznia.

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 października do 31 sierpnia.

 

*Orzeczenie lekarskie może być wydane przez każdego lekarza posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badania absolwenci wykonują na własny koszt.

 

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza I lekarza dentysty

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza I lekarza dentysty