×

Rejestr Praktyk

Rejestracja praktyk

Rejestracja praktyki prywatnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2012 r., zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, od dnia 01.04.2013 r. wnioski o rejestrację, zmiany we wpisie, oraz wykreślenie z rejestru praktyki lekarskiej można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Składanie wniosków umożliwia elektroniczny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Do prawidłowego złożenia wniosku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP, lub elektronicznego podpisu, które umożliwiają werfikację osoby składającej wniosek.

Uzyskanie profilu zaufanego ePUAP

1. Na stronie internetowej ePUAP należy założyć konto.

2. Po założeniu konta należy złożyć wniosek o profil zaufany.

3. Po złożeniu wniosku, w ciągu 14 dni należy udać się do Punktu Potwierdzającego, celem weryfikacji danych osobowych (trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, bądź paszport).

Po weryfikacji można korzystać z profilu zaufanego.

Profil zaufany ważny jest przez okres 3 lat, jego odnowienie nie wymaga kolejnej wizyty w urzędzie, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej ePUAP.

 

Uzyskanie podpisu elektronicznego

Szczegóły tej procedury opisane są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

 

Rejestracja praktyki za pośrednictwem RPWDL

Po uzyskaniu profilu zaufanego, lub podpisu elektronicznego, można przystąpić do złożenia wniosku o wpis, zmianę wpisu, lub wykreślenie praktyki z Rejestru.

W tym celu należy założyć konto na stronie RPWDL.

1. Na stronie internetowej RPWDL w sekcji logowania należy wybrać zakładkę "Rejestr Praktyk Zawodowych".

2. Wymagane jest założenie konta. Podajemy następujace dane:

 • nr PWZ
 • PESEL
 • imię i nazwisko
 • login i hasło
 • adres e-mail

Po poprawnym wypełneniu tych pól, na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymamy wiadomość z potwierdzeniem założenia konta w Rejestrze. 

UWAGA! Wiadomość, zależnie od operatora poczty elektronicznej, może zostać zakwalifikowana jako spam!

Po założeniu konta w Rejestrze, można przystąpić do składania wniosku.

Lekarz, który rejestruje praktykę po raz pierwszy, ewentualnie posiada już praktykę, ale dokonuje pierwszej rejestracji praktyki na terenie innej izby lekarskiej, wypełnia wniosek o rejestrację praktyki.

Lekarz, który posiada już praktykę i chce dokonać zmiany w zakresie jej rejestracji, wypełnia wniosek  o zmianę w Rejestrze. W tym celu należy podać nr księgi rejestrowej praktyki. Aby zyskać uprawienia do dokonania zmian w obrębie konkretnej księgi, należy wypełnić i przesłać do Izby Lekarskiej wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej. Wniosek można przekazać do Izby Lekarskiej osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (na adres rpwdl.torun@hipokrates.org), lub faksem pod nr 56 655 41 61. Po nadaniu uprawnień przez Izbę Lekarską, można dokonywać zmian w księdze rejestrowej swojej praktyki zawodowej.

Do wniosku, zależnie od rodzaju rejestrowanej praktyki, należy dołączyć następujące dokumenty:

Dla praktyki wykonywanej w gabinecie

 • akt własności, umowę najmu, lub użyczenia lokalu, w którym wykonywana jest praktyka
 • PWZ - dotyczy członków innej izby lekarskiej, rejestrujących praktykę na terenie K-POIL

Dla praktyki wykonywanej w miejscu wezwania (wizyty domowe)

 • PWZ - dotyczy członków innej izby lekarskiej, rejestrujących praktykę na terenie K-POIL

Dla praktyki wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (kontrakt z podmiotem)

 • PWZ - dotyczy członków innej izby lekarskiej, rejestrujących praktykę na terenie K-POIL

Dla praktyki grupowej

 • umowę spółki, na podstawie której działa praktyka (spółka jawna, cywilna, partnerska)
 • akt własności, umowę najmu lub użyczenia lokalu, w którym wykonywana jest praktyka - w przypadku gabinetu stacjonarnego
 • PWZ wszystkich członków spółki - dotyczy członków innej izby lekarskiej, rejestrujących praktykę na terenie K-POIL

Opłaty za rejestrację praktyki w 2024 roku wynoszą:

 • 149,00 złote - za pierwszą rejestrację
 • 74,50 złotych - za każdą zmianę we wpisie do Rejestru

Opłat za rejestrację praktyki można dokonać w kasie Izby Lekarskiej w godzinach pracy Biura, lub na konto bankowe Izby Lekarskiej:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń, ul. Danielewskiego 6

63 1240 4009 1111 0000 4484 3364

Z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za rejestrację praktyki.