×

Rejestr Praktyk

Aktualności dotyczące wykonywania praktyki lekarskiej

Pieczątki lekarskie

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16.09.2005 r.,  pieczątka lekarska powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy, odpowiednio "lekarz" ("lek.), lub "lekarz dentysta" ("lek. dent."),
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • informację o posiadanych specjalizacjach, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym ich uzyskanie.

Możliwe jest zamieszczenie na pieczątce również takich informacji jak:

 • tytuł i stopień naukowy,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
 • numer umowy z NFZ upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 • numer telefonu,
 • adres.

Pieczątka firmowa lekarza powinna zawierać takie dane, jak:

 • imię i nazwisko lekarza, oraz nazwę firmy, zgodną z wpisem do CEIDG,
 • adres siedziby firmy - czyli adres siedziby głównej, zgodny z wpisem do CEIDG,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • numer telefonu.

Telefony z żądaniem zapłaty za (niezamówioną) reklamę w internecie

W ostatnim czasie KPOIL odbiera coraz więcej sygnałów od lekarzy, którzy otrzymują telefony od firm zajmujących się reklamą internetową gabinetów lekarskich z informacja, że skończył się okres bezpłatnej usługi i wobec niewypowiedzenia umowy przez lekarza żądają zapłaty określonej kwoty pieniędzy (najczęściej są to kwoty ok. 300 zł). Lekarze najczęściej nie pamiętają faktu zawarcia umowy, zwłaszcza, że firmy powołują się jedynie na przeprowadzone kiedyś rozmowy telefoniczne, w których lekarze zgodzili się na warunki oferty.
Wobec powyższego należy przypomnieć, że:

 1. Od 25 grudnia 2014 r. – kiedy weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedsiębiorca kontaktujący się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy (art. 20 ustawy).
 2. Przed 25 grudnia 2014r. telefoniczne zawarcie umowy było dużo prostsze – wystarczyła sama rozmowa telefoniczna, w której – co istotne - zgodziliśmy się na określone warunki i ofertę. Obowiązek wykazania tych okoliczności należy do firmy, która twierdzi, że umowę zawarła – najczęściej dzieje się to poprzez przedstawienie nagrania rozmowy telefonicznej.

Co robić w sytuacji gdy zadzwonią do nas firmy żądające zapłaty?

 1. Jeśli pamiętamy, że faktycznie rozmawialiśmy w sprawie tej oferty i zgodziliśmy się w rozmowie na jej warunki – ale np. zapomnieliśmy jej wypowiedzieć w odpowiednim czasie - niestety musimy pogodzić się z poniesieniem kosztów z tym związanych.
 2. Jeśli nie mamy pewności czy odbyła się rozmowa telefoniczna, w której trakcie zgodziliśmy się na warunki zaproponowanej nam oferty – twardo i konsekwentnie żądajmy okazania nam dowodu takiej rozmowy, w której była zawarta nasza wyraźna zgoda – będzie to najczęściej zapis rozmowy telefonicznej. Jeśli firma nie będzie chciała takiego dowodu nam przedstawić, może to oznaczać, że takim nagraniem w ogóle nie dysponuje, a co za tym idzie nie będzie w stanie wygrać ewentualnej sprawy sądowej.
 3. Jeśli mamy wątpliwości czy doszło do zawarcia umowy - nie płaćmy dla „świętego spokoju” raz opłacona faktura oznacza nasze potwierdzenie, że usługa, o której mówi firma faktycznie się odbyła.
 4. Należy pamiętać, iż cały opisywany proceder w dużej części polega na swoistym wyłudzaniu pieniędzy za niezamawiane przez nas nigdy usługi – co może także prowadzić do odpowiedzialności karnej osób kryjących się za takim procederem
 5. Prosimy o zgłaszanie opisanych przypadków do biura KPOIL lub Rzecznika Praw Lekarza.
 6. Przydatne informacje dotyczące praw konsumenta znajdziemy na stronie internetowej www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Nienależne opłaty za rejestrację praktyki

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska otrzymuje sygnały, iż do lekarzy kierowana jest korespondencja zawierająca żądanie uiszczenia opłaty rejestracyjnej w związku z prowadzoną praktyką lekarską i umieszczeniem tej praktyki w rejestrze przedsiębiorców – „świadczeniodawców leczniczych”.
Autorami takich pism są najczęściej podmioty, których nazwa sugeruje, że zajmują się prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.
Wobec powyższego należy przypomnieć, że:

 • opłaty związane z zarejestrowaniem praktyki lekarskiej ponoszone są na rzecz organu prowadzącego rejestr praktyk zawodowych, tj. właściwej okręgowej rady lekarskiej.
 • nie ma prawnego obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z rejestracją praktyki lekarskiej
 • kierowana do lekarzy korespondencja o konieczności uiszczenia opłaty za wpis do praktyki jest w istocie ofertą handlową, a podmiot rozsyłający tego rodzaju pisma prowadzi działalność komercyjną
 • konstrukcja przesyłanych do lekarzy pism ma na celu wprowadzenie lekarzy w błąd co do obowiązkowego charakteru wskazanych w pismach tych opłat

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska zaleca wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy otrzymają podobną korespondencję, nieuiszczanie żadnych wskazanych w niej opłat, zachowanie szczególnej ostrożności oraz dokładną analizę wszystkich treści zamieszczonych w takiej korespondencji, a w razie wątpliwości kontakt z biurem Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznikiem Praw Lekarza.

Sanepid a wymogi dostępu osób niepełnosprawnych do praktyki lekarskiej – korespondencja Prezesa NRL i GIS

Główny Inspektor Sanitarny: wymagania dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, wykracza poza właściwości Sanepidu.

Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpływały pisma od lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczące stawianych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymogów dostosowania pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował 11 lutego 2016 r. pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz wskazanie, jakie warunki – i na podstawie jakich przepisów prawnych – powinno spełniać pomieszczenie, w którym ma być zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska.

Pismo Prezesa NRL do GIS

Odpowiedź GIS

Źródło: NIL

Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przedstawia Państwu opracowanie pt. „Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”.

Wytyczne zostały opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Narodowego Instytutu Leków i zostały pozytywnie zaakceptowane m.in. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Wytyczne określają sposoby wykonywania procedur dekontaminacyjnych w placówkach medycznych oraz zawierają aspekty prawne i normatywne dotyczące zasad użytkowania wyrobów medycznych.

Celem powyższego opracowania jest szerzenie i propagowanie dobrej praktyki sterylizacyjnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu rekomenduje przedłożone wytyczne do wdrażania w codziennej pracy podmiotom wykonującym dekontaminację wyrobów medycznych wielorazowego użytku i innych, co do których wymagana jest sterylność.

Szczegóły 

Zmiana wysokości opłat za rejestrację praktyki

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5.410,45 zł. Oznacza to, że opłaty za rejestrację praktyki wyniosą w 2021 roku odpowiednio:

 • 109,00 zł za pierwszą rejestrację
 • 55,00 zł za każdą zmianę w rejestrze

Obwieszczenie Prezesa GUS