×

Stażyści

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu - stażyści

Pytania dotyczące stażu podyplomowego, uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, oraz prawa wykonywania zawodu prosimy kierować pod nr telefonu 56 655 41 60 w. 18.

Informacja dla absolentów uniwersytetów medycznych

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1
 2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (z numerem dyplomu)
 3. Orzeczenie lekarskie (na druku z Izby Lekarskiej)*
 4. Dowód osobisty (kserokopia zostanie wykonana w Izbie Lekarskiej)
 5. Oświadczenie o publikacji zdjęcia w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej
 6. Jedno zdjęcie biometryczne
 7. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 8. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 

W celu uzyskania miejsca stażowego należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o skierowanie na staż podyplomowy
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z uczelni (z całych studiów)

 

*Orzeczenie lekarskie może być wydane przez każdego lekarza posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badania absolwenci wykonują na własny koszt.

 

Wykaz jednostek prowadzących staż podyplomowy na terenie działania Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

 

Od 1 października 2012 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Lekarze i lekarze dentyści rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 01.10.2012 r., będą odbywać go na zasadach ujętych w rozporządzeniu.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczęli staż przed dniem 01.10.2012 r., będą go odbywać na dotychczasowych zasadach, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2004 r.

 

Podstawa prawna:

Informacja dla lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-2
 2. Odpis dyplomu (w przypadku, kiedy dostarczne było tylko zaświadczenie o odbytych studiach)
 3. Świadectwo złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 4. Orzeczenie lekarskie
 5. Książeczka stażowa
 6. Świadectwo pracy
 7. Jedno zdjęcie biometryczne
 8. Ograniczone prawo wykonywania zawodu
 9. Anonimowa ankieta "Ocena stażu podyplomowego - lekarze"/"Ocena stażu podyplomowego - lekarze dentyści"
 10. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych