Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

5 20 cover

Starsze numery   mer ico

   

inter baner

   
nil baner inter baner
   

net KPOIL

   
Submit to Facebook
   

 

Aktualności


(10.11.2020)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem koronawirusem, oraz na podstawie Zarządzenia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu, od dnia 12 listopada br. praca Biura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu będzie odbywać się w trybie zdalnym. Prosimy kontaktować się z Biurem Izby Lekarskiej drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefoniczną pod numerem 56 655 41 60.


(19.11.2020)

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na mocy decyzji wojewody - częste pytania

1. Czy mogę zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii w innym województwie?
Tak, jest to możliwe.

2. Kto wydaje decyzję o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

3. W jaki sposób i przez kogo jest doręczana decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzję może doręczyć pracownik organu, który decyzję wydał lub funkcjonariusz służb mundurowych np. policjant. Doręczenie może zostać dokonane również tradycyjnie – za pośrednictwem poczty.

4. Co stanie się gdy odmówię odbioru decyzji?
Odmowa będzie mieć jedynie znaczenie symboliczne. Decyzja będzie i tak skuteczna. Fakt odmowy odbioru decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, zostanie odnotowany przez osobę doręczającą.

5. Czy mogę odwołać się od decyzji wojewody?
Tak, decyzję tę można zaskarżyć w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o skierowaniu do pracy przy zwalaczaniu epidemii. Odwołanie kieruje się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody. W odwołaniu należy złożyć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji.

6. Czy samo złożenie przeze mnie odwołania od decyzji wojewody powoduje, że nie muszę stawiać się w pracy do której mnie tą decyzją skierowano?
Nie. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji.

7. W jaki sposób może być mi dostarczona decyzja wojewody o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzja może zostać przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata - w tym ustnie.

8. Otrzymałem decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, zauważyłem, że decyzja ta nie posiada uzasadnienia. Czy jest to wada decyzji?
Nie. Decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie wymaga uzasadnienia.

9. Kto nie może być skierowany decyzją wojewody, lub Ministra Zdrowia do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Stan prawny obowiązujący w dniu 16.11.2020 r.

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Stan prawny, który będzie obowiązywać (zapewne) w grudniu 2020 r.

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej, o której mowa powyżej, wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

10. Dostałem decyzję o skierowaniu do pracy w konkretnym szpitalu. Jak długo będę musiał tam pracować?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej - wskazanych w decyzji. Z treści konkretnej decyzji powinno wynikać jaka data jest datą początkową a jaka końcową pracy w danym podmiocie.

11. Co stanie się z moją dotychczasową pracą w czasie gdy będę pracował w innym szpitalu (na mocy decyzji wojewody)?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

12. Czy dyrekcja szpitala, do którego zostałem skierowany decyzją wojewody podpisze ze mną umowę o pracę lub kontrakt?
Podmiot leczniczy lub inna jednostka organizacyjna nawiąże z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy (umowa o pracę) na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

13. Ile będę zarabiać w szpitalu, do którego zostałem skierowany przez wojewodę?
Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% (200% - po nowelizacji – która zostanie ogłoszona zapewne w grudniu) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

14. Czy będzie mi przysługiwać zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy (wskazanego w decyzji wojewody)?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

15. Co mi grozi jeśli nie wykonam decyzji wojewody o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Zignorowanie decyzji zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł. Karę nakłada wojewoda lub Minister Zdrowia (w zależności od tego kto wydał decyzję) i podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.


(19.11.2020)

Lekarka została prawomocnie uniewinniona ze wszystkich postawionych jej zarzutów

Informujemy, że w dniu 13 listopada 2020 r. lekarz Agnieszka Kasprzyk została prawomocnie uniewinniona ze wszystkich postawionych jej zarzutów.
Naczelna Izba Lekarska podjęła interwencję w tej sprawie na wniosek obrońcy oskarżonej r.pr. Radosława Tymińskiego i wsparła Panią doktor w postępowaniu karnym, uzasadniając to koniecznością ochrony interesu indywidualnego lekarz, która jako członek samorządu zawodowego ma prawo oczekiwać pomocy ze strony swojego samorządu, w sytuacji gdy stawiane jej są zarzuty na podstawie opinii biegłych, uznanej przez organy odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich za niewiarygodną i nierzetelną.
Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu toczyło się postępowanie karne odwoławcze przeciwko lekarzowi Agnieszce Kasprzyk - członkowi samorządu lekarskiego, uznanej wyrokiem z dnia 2 marca 2020 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Limanowej II Wydział Karny sygn. akt II K 54/16 za winną przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 KK. Sąd I Instancji wymierzył oskarżonej karę 180 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 zł.
Z analizy sprawy toczącej się przeciwko lekarz Agnieszce Kasprzyk wynika, że Sąd I Instancji oparł swój wyrok skazujący posiłkując się wnioskami, wynikającymi z opinii biegłych sądowych z dnia 13 czerwca 2016 r. oraz opinii uzupełniającej z dnia 4 stycznia 2018 r., która jako jedyna wśród wszystkich opinii zgromadzonych w sprawie, w tym opinii prywatnych, zawierała wnioski wskazujące na nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie medyczne przez lekarz Agnieszkę Kasprzyk.
Oprócz ww. opinii w aktach sprawy znajdowała się opinia biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz trzy opinie prywatne w których, na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że postępowanie Pani Doktor było prawidłowe i zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Duży niepokój samorządu lekarskiego budzi sytuacja, w której Sąd orzeka o winie lekarza i wymierza mu sankcję karną, podczas gdy zdecydowana większość opinii złożonych w aktach sprawy ocenia postępowanie oskarżonej, jako prawidłowe i zgodne z wiedzą medyczną, a szczególnie zaś w sytuacji gdy dodatkowo organy dyscyplinarne samorządu zawodowego lekarzy nie dopatrzyły się przewinienia zawodowego w zachowaniu lekarza. W ocenie samorządu lekarskiego Sąd, obalając domniemanie niewinności lekarza i decydując się na skazanie za czyn dokonany podczas wykonywania swojego zawodu, powinien zawsze przeprowadzić niezwykle skrupulatną i bardzo pogłębioną analizę tego co jest w materiale dowodowym. Opieranie się na jedynej opinii, która jest dla oskarżonej niekorzystna, jest niewystarczające w tak ważnej sprawie, jak uznanie, że lekarz dopuścił się przestępstwa. Podkreślenia wymaga, że z uwagi na charakter wykonywanych czynności zawodowych, tj. zachowań podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów, lekarze są grupą zawodową szczególnie narażoną na ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej.
Zauważenia wymaga, że opinie biegłych przemawiające na korzyść lekarz Agnieszki Kasprzyk zostały wydane przez osoby posiadające ponadprzeciętny dorobek zawodowy i naukowy. Autorami tych opinii są osoby o stopniach i tytułach naukowych, które dzięki swoim osiągnięciom i zdobytej wiedzy cieszą się uznaniem w środowisku lekarskim. Sąd przesądzając o winie lekarza powinien zatem wziąć pod uwagę opinię tych osób - autorytetów w swojej dziedzinie medycyny.
Dodatkowo samorząd lekarski podkreśla, że w sytuacjach, w których przełamuje się domniemanie niewinności lekarza, należy również ze szczególną uwagą odnieść się do wydanych uprzednio prawomocnych orzeczeń organów izb lekarskich, które z mocy art. 17 Konstytucji sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Należy podkreślić, że zachowania lekarz Agnieszki Kasprzyk, dotyczyło postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie i Okręgowym Sądem Lekarskim w Krakowie. W obu postępowaniach nie dopatrzono się uchybień w leczeniu pacjentki przez lekarz Agnieszkę Kasprzyk i umorzono postępowania. Ponadto Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie w uzasadnieniu swojego orzeczenia wprost wskazał na wady opinii biegłych sądowych, na której oparto wyrok skazujący w I instancji.
Rolą samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jest podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy. W sytuacji w której doszło do uznania winy lekarza, mimo że występuje wiele argumentów, które powinny skłonić Sąd do ponownej analizy, niezbędna była pomoc dla członka samorządu lekarskiego. Nie można tracić z pola widzenia, że najważniejszym powołaniem lekarza jest niesienie pomocy pacjentom. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu, a w Przyrzeczeniu lekarskim każdy lekarz uroczyście zobowiązuje się „służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu". Z tej właśnie przyczyny każda decyzja sądu - szczególnie wydana przy rozbieżnych stanowiskach biegłych - o uznaniu zachowania lekarza za przestępstwo jest dla tego lekarza wielkim dramatem osobistym i zawodowym.
Dlatego też orzeczenie, w którym lekarz uznany zostaje za winnego popełnienia przestępstwa może być podejmowane wyłączenie, w sytuacji gdy nie budzi wątpliwości, że postępowanie tego lekarza w danych okolicznościach naruszyło standardy przyjęte dla postępowania leczniczego w takich przypadkach. O takim niebudzącym wątpliwości przekonaniu można zaś mówić gdy opinie biegłych nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli zaś opinie biegłych - autorytetów medycznych w swoich dziedzinach - pozostają rozbieżne, to przypisanie lekarzowi winy jest wysoce dyskusyjne, szczególnie gdy opinii korzystnych dla lekarza jest więcej.
W ostatnim czasie widoczna jest niestety polityka zmierzająca do zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za ewentualne błędy medyczne. Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności jest wpisane w profesję zawodu lekarza i lekarza dentysty, jednak wykonując swoją pracę lekarze muszą czuć się bezpiecznie i dlatego też samorząd lekarski wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się zmian przepisów mających na celu zwiększenie odpowiedzialności karnej lekarzy i tym samym musi reagować w sytuacji, w której Sąd uznaje lekarza winnym popełnienia przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu, podczas gdy ze zgromadzonego przez Sąd materiału dowodowego wynika, że większość dowodów wskazuje na brak nieprawidłowości przeprowadzonego leczenia.
Wobec wyżej postawionych argumentów lekarz Agnieszka Kasprzyk wymagała wsparcia w toczącym się przeciwko niej procesie, a zatem ważny interes indywidualny objęty zadaniami samorządu lekarskiego uzasadniał udział przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w postępowaniu.
Na posiedzeniu Sądu Naczelną Izbę Lekarską reprezentował lekarz Grzegorz Krzyżanowski pełniący w Naczelnej Izbie Lekarskiej funkcję Rzecznika Praw Lekarza, który został umocowany do reprezentacji w toku posiedzeń sądowych na mocy Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 124/20/P-VIII z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia udziału Naczelnej Izby Lekarskiej w postępowaniu karnym.
W dniu 13 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, wsłuchując się w argumentację obrońcy oraz przedstawiciela samorządu zawodowego, uniewinnił prawomocnie lekarz Agnieszkę Kasprzak ze wszystkich postawionych jej zarzutów.


(16.11.2020)

Pismo Prezesa NRL do Ministra Edukacji i Nauki

Publikujemy pismo Prezesa NRL z dnia 13 listopada 2020 r. do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie przepisów dot. opieki nad dziećmi medyków w szkołach oraz zasiłku opiekuńczego.

Pismo Prezesa NRL pdf


(12.11.2020)

Prezentujemy Apel Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10.11.2020 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy, na podstawie której udzielane są świadczenia zdrowotne, każdemu pracownikowi medycznemu udzielającemu tych świadczeń pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Apel NRL pdf


(10.11.2020)

Analiza prawna - specjalizacje

Przedstawiamy tekst analizy prawnej, dotyczącej rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30.10.2020 r. o możliwości kierowania przez wojewodę lekarzy do odbywania specjalizacji w wybranych przez wojewodę jednostkach. Analizę opracowali wspólnie adw. Karol Kolankiewicz - OIL w Gdańsku, oraz mec. Krzysztof Izdebski - KPOIL w Toruniu.

Analiza prawna pdf


(05.11.2020)

Opinia dr. Grzesiowskiego dotycząca testów antygenowych

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W dniu wczorajszym otrzymałem od p. dr Pawła Grzesiowskiego odpowiedź na zadane przez kol. Wojciecha Buxakowskiego pytanie dotyczące testów antygenowych. Zamieszczam ją poniżej.
Marek Jodłowski
Sekretarz NRL

"Testy antygenowe I generacji (produkowane do sierpnia 2020) były niedoskonałe i nie powinny być stosowane. Testy antygenowe II generacji produkowane od września 2020, zwalidowane przez niezależne instytucje, mają wysoką czułość (ok. 90%) oraz bardzo wysoką swoistość (99,5%), jeśli stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem tj. u pacjentów objawowych. U pacjentów bezobjawowych czułość spada, bo testy są zbyt mało czułe jeśli ilość wirusa jest mała (okres wylęgania).
Wniosek: dodatni wynik testu II generacji u pacjenta objawowego jest prawie w 100% zgodny z PCR i nie wymaga potwierdzenia. Testów antygenowych nie należy stosować u osób bezobjawowych. Ministerstwo niestety likwidując kwarantannę medykom, zaleciło wykonywać codzienne testy antygenowe, co jest błędem merytorycznym, chociaż można liczyć na ok. 70% czułości. Powyższe jest zgodne z wytycznymi WHO i producentów testów.
W załączeniu wytyczne WHO, AOTMiT.

Pozdrawiam
Paweł Grzesiowski

Wytyczne AOTMiT pdf

Wytyczne WHO pdf


(05.11.2020)

W uzupełnieniu interpretacji treści art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 października 2020 r., informujemy, że: zwolniona z obowiązku skierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii jest osoba samotnie wychowująca dziecko w wieku 14-18 lat. W przypadku dzieci do 14 lat osoba jest zwolniona pomimo, że dzieckiem zajmują się także inne osoby (np. mąż). Jeśli zaś mąż jest lekarzem, to również jest zwolniony.


(04.11.2020)

POTRZEBNI OCHOTNICY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19

W związku z trwającą epidemią i potwierdzaną każdego dnia bardzo dużą liczbą nowych zachorowań na COVID-19 oraz docierającymi informacjami o coraz większych brakach personelu medycznego spowodowanymi przymusową izolacją lub kwarantanną czy niezdolnością do pracy związaną z chorobą lub opieką nad dzieckiem zwracamy się o pomoc i dobrowolne wsparcie koleżanek i kolegów lekarzy działających na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Potrzebni są lekarze i lekarze dentyści chętni do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii, szczególnie w szpitalach zakaźnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza znajdującego się W TYM MIEJSCU.

Na podstawie przesłanych do KPOIL w Toruniu dobrowolnych zgłoszeń utworzona zostanie lista osób, które w pierwszej kolejności Wojewoda Kujawsko-Pomorski skieruje do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Taka inicjatywa daje możliwość wyrażenia gotowości do pracy tym z Nas, których nie dotyczą żadne zdrowotne lub rodzinne przeciwwskazania. Dzięki niej do zwalczania epidemii powołani zostaną przez Wojewodę Ci z nas, którzy chcą a nie Ci, którzy muszą… ZDECYDUJMY SAMI

OŚWIADCZENIE LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W SPRAWIE USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ SKIEROWANIA DO PRACY

Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści!

W związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo Ministrowi Zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2.

Wobec powyższego, osoby podlegające wyłączeniom – zgodnie z literą prawa (patrz punkty w oświadczeniu), prosimy o wypełnienie poniższego dobrowolnego oświadczenia i przesłanie go, elektronicznie, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy w treści e-maila podać imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy).

Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie się chętnych do pracy z pacjentami zarażonymi Covid-19 – osobny, dedykowany formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie izby W TYM MIEJSCU.

Oświadczenie do pobrania

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
 2. kobiety w ciąży;
 3. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt. 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

O wypełnienie oświadczenia prosimy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy spełniają przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy – POZA KRYTERIUM WIEKU.

CZYNNI ZAWODOWO LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI, TJ. KOBIETY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 ROK ŻYCIA I MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY UKOŃCZYLI 65 ROK ŻYCIA PROSZENI SĄ O NIESKŁADANIE OŚWIADCZEŃ - KPOIL SAMODZIELNIE USTALI NA PODSTAWIE NR PESEL WIEK LEKARZA.

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże okręgowa izba przekaże wojewodzie/Ministrowi Zdrowia wykaz lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia. Złożone oświadczenia zostaną przekazane wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia WYŁĄCZNIE w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród
Koleżanek i Kolegów,
żeby nie dochodziło do wadliwych skierowań przez wojewodę!

Na przygotowanie listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać powołani do pracy przy pacjentach chorych na COVID-19 ustawa przewiduje jedynie 7 dni od otrzymania od wojewody/Ministra Zdrowia wezwania do przedłożenia listy przez samorządy lekarskie. Z uwagi na krótki termin, prosimy osoby podlegające wyłączeniu o bezzwłoczne przesłanie dobrowolnego oświadczenia. Termin przekazania listy jest aktualnie nieznany, dlatego oświadczenia będą zbierane do odwołania.


(04.11.2020)

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy apel Prezesa NRL do ozdrowieńców z prośbą o rozpowszechnienie. Dołączamy również link do listy z kontaktami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do ewentualnego wykorzystania: https://www.gov.pl/web/nck/regionalne-centra-krwiodawstwa-krwiolecznictwa.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Apel Prezesa NRL pdf


(03.11.2020)

Wniosek o sprawozdawanie 1 wolnego terminu raz w tygodniu

Prezydium NRL 15 października br zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących:

 • sprawozdań liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, danych, o których mowa w art.23 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
 • a także obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Odpowiedzi, jak dotąd nie ma. Tymczasem rośnie liczba raportowanych codziennie przypadków nowych zakażeń. Stomatologia jest w najwyższym stopniu podatna na transmisję wirusa i kwestia skupienia się na reżimie sanitarnym jest po prostu kwestią rozsądku i wymogu chwili.
Komisja Stomatologiczna NRL udostępnia wzór wniosku do NFZ, aby korzystając z zapisu ustawowego wydali w odniesieniu do każdego z wnioskodawców z osobna decyzję zezwalającą na raportowanie pierwszego wolnego terminu raz w tygodniu.

Wzór wniosku do Dyrektora OW/NFZ: PDF | Word

Ponieważ lipcowe zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej przyporządkowały wszelkie czynności Prezesowi Funduszu, wniosek powinien być skierowany do Prezesa. Z drugiej strony, to Oddziały Wojewódzkie na co dzień administrują relacjami ze świadczeniodawcami. Wyjściem rekomendowanym jest wysłanie wniosku do Pezesa NFZ z jednoczesnym wysłaniem jego kopii na adres swojego O/wojewódzkiego NFZ.

Komisja Stomatologiczna NRL


(20.10.2020)

Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e-skierowania

Prezentujemy pierwszą część poradnika dotyczącego e-skierowania, które wejdzie do codziennej praktyki w styczniu 2021 roku.

Poradnik e-skierowanie pdf

Wzór e-skierowania pdf


(12.10.2020)

Szanowni Państwo,
przypominamy, że już za niespełna 3 miesiące (8.01.2021) wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej.

Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 8.01.2021 definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 roku:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe),
 • badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych

Inne skierowania, nieobjęte tym rozporządzeniem nie będą obowiązkowe w postaci elektronicznej pod 8.01.2021. Trwają prace legislacyjne nad włączeniem do katalogu e-skierowań także rehabilitacji oraz psychiatrii.

Zachęcamy do wcześniejszego uruchomienia nowej funkcjonalności. Terminy gotowości poszczególnych dostawców można znaleźć na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie.

Jeśli ktoś nie posiada dedykowanego oprogramowania gabinetowego, zachęcamy do korzystania z darmowego systemu: gabinet.gov.pl.

Jak obsłużyć e-skierowanie w aplikacji gabinet.gov.pl - tu można zobaczyć instrukcję obsługi.

W razie pytań lub jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 19 457

Pozdrawiamy
Centrum e-Zdrowia


(07.10.2020)

Poszukiwani dawcy osocza

W związku z rosnącą ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na osocze od ozdrowieńców, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o informowanie pełnoletnich pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa, zwłaszcza o lekkim lub bezobjawowym przebiegu zakażenia o możliwości oddania osocza po zakończeniu leczenia/izolacji. Dzięki pomocy lekarzy, będących w bezpośrednim kontakcie z chorymi, możliwe będzie dotarcie do większej ilości potencjalnych dawców osocza, a co za tym idzie uzyskanie większej ilości cennego leku pomagającego w walce z COViD-19.

Plakat pdf


(23.09.2020)

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ponoszenia przez lekarzy kosztów zlecanych przez nich badań diagnostycznych

Publikujemy pismo Rzecznika Praw Pacjenta, kierowane do prezesów okręgowych rad kekarskich, w sprawie ponoszenia przez lekarzy kosztów zlecanych przez nich badań diagnostycznych.

Pismo RPP pdf


(23.09.2020)

Wzór zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Szanowni Państwo,
w związku z informacją z Ministerstwa Zdrowia o stosowaniu przez lekarzy i położne placówek opieki zdrowotnej nieaktualnego wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, zamieszczamy wzór obowiązujący od 30 listopada 2019 r. - do ewentualnego wykorzystania.

Wzór zaświadczenia word


(18.09.2020)

Dotyczy kosztów zlecanych przez lekarzy badań diagnostycznych

Koleżanki i Koledzy Lekarze,

uprzejmie proszę o zgłaszanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o podmiotach leczniczych, które nałożyły na lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Do zgłoszenia można dołączyć zanonimizowaną kopię umowy, w której pojawia się klauzula pomniejszająca wynagrodzenie lekarza o koszty zlecanych badań.
Negatywną ocenę tego zjawiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło już w stanowisku nr 124/19/P-VIII z dnia 19 grudnia 2019 r. Prezydium NRL uważa, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań. Systemy wynagradzania lekarzy, przewidujące pomniejszanie wynagrodzenia o koszt zleconych badań diagnostycznych, mogą bowiem skłaniać lekarzy do odstępowania od zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej standardów leczenia i diagnostyki.
Teraz mamy potwierdzenie, że podobnego zdania jest Rzecznik Praw Pacjenta. W piśmie z dnia 15 września 2020 r. (znak: RzPP-DPR-WPZ.420.40.2020.PP) Rzecznik wskazał, że prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w zakresie takiej organizacji pracy podmiotów leczniczych, która przewiduje po stronie lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. W praktyce oznacza to, że od wypracowanego przez lekarza wynagrodzenia są odejmowane koszty zleconych badań diagnostycznych. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta praktyka taka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.
Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej o przekazanie mu danych potwierdzających stosowanie przez niektóre podmioty lecznicze postanowień umownych, z których wynika, że lekarz jest obciążany kosztami zlecanych badań. Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów o przekazanie tych informacji, które przyczynia się do poprawy standardów określających zasady wynagradzania za naszą pracę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Andrzej Matyja
Prezes NRL


intertour

   

PRO MEMORIA

szczepanski krzysztof

Krzysztof Szczepański

(1954-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 r. zmarł, w wieku 66 lat, Pan Doktor Krzysztof Szczepański. Absolwent rocznika 1979 Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej. Długoletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz wieloletni Dyrektor i Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy I, III i VIII kadencji oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej III i VIII kadencji.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1649261
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
85
1026
2968
7051
24137
34511
1649261

Online (15 minutes ago):38

IP:176.221.121.167
   

POTRZEBNI OCHOTNICY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19

W związku z trwającą epidemią i potwierdzaną każdego dnia bardzo dużą liczbą nowych zachorowań na COVID-19 oraz docierającymi informacjami o coraz większych brakach personelu medycznego spowodowanymi przymusową izolacją lub kwarantanną czy niezdolnością do pracy związaną z chorobą lub opieką nad dzieckiem zwracamy się o pomoc i dobrowolne wsparcie koleżanek i kolegów lekarzy działających na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Potrzebni są lekarze i lekarze dentyści chętni do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii, szczególnie w szpitalach zakaźnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza znajdującego się W TYM MIEJSCU.

Na podstawie przesłanych do KPOIL w Toruniu dobrowolnych zgłoszeń utworzona zostanie lista osób, które w pierwszej kolejności Wojewoda Kujawsko-Pomorski skieruje do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Taka inicjatywa daje możliwość wyrażenia gotowości do pracy tym z Nas, których nie dotyczą żadne zdrowotne lub rodzinne przeciwwskazania. Dzięki niej do zwalczania epidemii powołani zostaną przez Wojewodę Ci z nas, którzy chcą a nie Ci, którzy muszą… ZDECYDUJMY SAMI

OŚWIADCZENIE LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W SPRAWIE USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ SKIEROWANIA DO PRACY

Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści!

W związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo Ministrowi Zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2.

Wobec powyższego, osoby podlegające wyłączeniom – zgodnie z literą prawa (patrz punkty w oświadczeniu), prosimy o wypełnienie poniższego dobrowolnego oświadczenia i przesłanie go, elektronicznie, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy w treści e-maila podać imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy).

Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie się chętnych do pracy z pacjentami zarażonymi Covid-19 – osobny, dedykowany formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie izby W TYM MIEJSCU.

Oświadczenie do pobrania

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
 2. kobiety w ciąży;
 3. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt. 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

O wypełnienie oświadczenia prosimy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy spełniają przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy – POZA KRYTERIUM WIEKU.

CZYNNI ZAWODOWO LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI, TJ. KOBIETY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 ROK ŻYCIA I MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY UKOŃCZYLI 65 ROK ŻYCIA PROSZENI SĄ O NIESKŁADANIE OŚWIADCZEŃ - KPOIL SAMODZIELNIE USTALI NA PODSTAWIE NR PESEL WIEK LEKARZA.

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże okręgowa izba przekaże wojewodzie/Ministrowi Zdrowia wykaz lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia. Złożone oświadczenia zostaną przekazane wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia WYŁĄCZNIE w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród
Koleżanek i Kolegów,
żeby nie dochodziło do wadliwych skierowań przez wojewodę!

Na przygotowanie listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać powołani do pracy przy pacjentach chorych na COVID-19 ustawa przewiduje jedynie 7 dni od otrzymania od wojewody/Ministra Zdrowia wezwania do przedłożenia listy przez samorządy lekarskie. Z uwagi na krótki termin, prosimy osoby podlegające wyłączeniu o bezzwłoczne przesłanie dobrowolnego oświadczenia. Termin przekazania listy jest aktualnie nieznany, dlatego oświadczenia będą zbierane do odwołania.