Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

5 20 cover

Starsze numery   mer ico

   
nil baner inter baner
   
Submit to Facebook
   

Informacje o rozliczaniu punktów edukacyjnych


Zasady rozliczania zebranych punktów edukacyjnych

W dniu 5 listopada 2016 roku minął kolejny okres rozliczania punktów edukacyjnych. Rozliczenie tego okresu będzie trwało do 5 listopada 2020 roku.

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu w związku z koniecznością dopełnienia obowiązku rozliczania punktów edukacyjnych informuje, że każdy lekarz i lekarz dentysta wypełnia we własnym zakresie załączoną poniżej tabelę, umożliwiającą sporządzenie bilansu zdobytych punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.

Do powyższego zestawienia należy dołączyć i dostarczyć do Izby Lekarskiej zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, § 4 pkt. 3):

  • wypełniony indeks ustawicznego kształcenia,
  • oryginały dokumentów potwierdzających odbycie określonych form doskonalenia zawodowego (certyfikaty, zaświadczenia, itp.),
  • prawo wykonywania zawodu.

Po weryfikacji w/w przez Komisję Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia K-POIL w Toruniu i po dokonaniu wpisu do prawa wykonywania zawodu komplet dokumentów zostanie zwrócony lekarzowi.

Tabela bilansu punktów edukacyjnych pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia pdf


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1  
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

§ 2.
1. Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwane dalej „umiejętnością”, oraz doskonalenie w innych formach kształcenia.
2. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej.
3. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

§ 3.
Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:
1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;
2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;
3) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;
4) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „specjalistyczne lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, albo działającego jako „kolegium specjalistów”;
6) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy;
7) wykłady lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
8) udział w testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów;
9) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego;
10) napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu multimedialnego;
11) napisanie i opublikowanie książki, artykułu lub programu mulitimedialnego o charakterze popularnonaukowym;
12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu lub innej pracy naukowej;
13) kierowanie specjalizacją lekarzy lub nabywaniem przez lekarzy umiejętności;
14) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów;
15) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus;
16) przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów.

§ 4.
1. Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego, prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”, której wzór jest określony w załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. „Ewidencję Doskonalenia Zawodowego” lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.
3. Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu Ewidencję Doskonalenia Zawodowego wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
4. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w części „wpisy uzupełniające”. Wzór wpisu do dokumentu prawa wykonywania zawodu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego” oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.
6. Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.
2. Ustala się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.
3. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 2 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.

§ 6.
Określa się sposób ustalania liczby punktów edukacyjnych:
1) za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności - punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w jej programie;
2) za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu;
3) za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej - nie dolicza się punktów;
4) za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania – punkty uzyskuje się tylko raz.

§ 7.
Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów, po akceptacji go przez Naczelną Radę Lekarską, może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy liczby punktów uzyskanych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium.

§ 8.
1. Lekarz nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie 48 miesięcy nie uzyskał liczby punktów określonej w § 5 ust. 2.
2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż określona w § 5 ust. 2 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.
3. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.

§ 9.
Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne.

§ 10.
1. Posiadane przez lekarza dokumenty ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc.
2. Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.883 oraz z 2003 r. nr 199, poz. 1941). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691 i Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90 poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 882 i poz. 885 i Nr 173, poz.1808.

   

PRO MEMORIA

szczepanski krzysztof

Krzysztof Szczepański

(1954-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 r. zmarł, w wieku 66 lat, Pan Doktor Krzysztof Szczepański. Absolwent rocznika 1979 Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej. Długoletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz wieloletni Dyrektor i Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy I, III i VIII kadencji oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej III i VIII kadencji.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1649211
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
35
1026
2918
7051
24087
34511
1649211

Online (15 minutes ago):19

IP:3.219.31.204