Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

5 20 cover

Starsze numery   mer ico

   
nil baner inter baner
   
Submit to Facebook
   

Informacje i komunikaty pozostałych urzędów i instytucji


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich i lekarzy dentystów.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2018 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: http://www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.


Wirusowe zapalenie wątroby typu A - pismo PPIS w Toruniu

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu informuje, że dotychczas sytuacja epidemiologiczna w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu A (wzw A) była dobra. W 2015 r. zarejestrowano jeden przypadek - chory uległ zakażeniu na Białorusi. Poprzednie dwa zachorowania odnotowano w 2004 r.

Więcej pdf


Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia

Serdecznie zapraszamy na prezentację dokumentu Stolicy Apostolskiej: „Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia”, która odbędzie się 8 września 2017 roku, od godz. 10.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6).

Szczegóły pdf


Stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami odnośnie do możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez lekarzy nieposiadających umów z NFZ, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED przedstawia oficjalne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.

Stanowisko Izby POLMED pdf

Pismo POLMED do NFZ pdf

Odpowiedź NFZ pdf


 

„Psychoterapia jest dla ludzi”

Łódzka Fundacja Psychoterapii prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”. Jej głównym celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Ważnym elementem kampanii jest podniesienie wiedzy Polaków na temat psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznych.

Szczegóły pdf


Wniosek o prawo udzielania świadczeń POZ

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na wniosek lekarza, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu wydaje zaświadczenia 
potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Wg art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

1)  posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

2)  odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub

3)  posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

4)  posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

5)  posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

6)  posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

- w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”.

Z kolei na podstawie art. 55 ust. 2b tejże ustawy, lekarze, o których mowa w ust. 2a pkt 4-6, są obowiązani w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Koszty kursu pokrywa lekarz lub świadczeniodawca, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Ów zaznaczony powyżej na czerwono art. 14 ustawy nowelizacyjnej brzmi:

1. Lekarz:

 1)  który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,

 2)  inny niż wymieniony w pkt 1, udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 - zachowuje po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Przerwania udzielania świadczeń nie stanowi:

 1)  nieudzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 2)  nieudzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż wskazany w pkt 1 w przypadkach pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792).

3. Lekarz, który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia zawodowego określonego w ust. 1 pkt 2, a który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zachowuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2017 r.

4. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie ust. 1 lub ust. 3 wydaje, na wniosek lekarza, właściwa okręgowa rada lekarska. Jednocześnie informujemy, że "świadczenia zdrowotne w zakresie POZ" rozumiane są jako działalność równoważna: na podstawie umowy z NFZ lub/oraz prywatnej (w tym indywidualnej) praktyki lekarskiej.

Wniosek pdf


Nieprawdziwe informacje na temat zwrotu kosztów dla NIL – wniosek o sprostowanie treści w Tygodniku "Newsweek"

4 maja 2016 r. Rzecznik Prasowy NIL Katarzyna Strzałkowska zwróciła się do Redaktora Naczelnego Tygodnika "Newsweek" Tomasza Lisa z następującym wnioskiem o zamieszczenie sprostowania:

"W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale prasowym p.t. „Książę” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek” z dnia 02-08.05.2016 roku, na podstawie art. 31a ustawy prawo prasowe wnoszę o zamieszczenie w najbliższym numerze sprostowania o następującej treści:

„W artykule p.t. „Książę” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek” pojawiły się nieprawdziwe informacje jakoby „Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej wielomilionową dotację z budżetu państwa” oraz jakoby „jedną z pierwszych decyzji ministra Radziwiłła było przyznanie Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) rekordowej dotacji (w sumie chodzi o 16 mln zł)”. Naczelna Izba Lekarska ma otrzymać kwotę 1 229 748 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na zadania realizowane w imieniu państwa w okresie dziesięciu lat (2005-2015)."

Jednocześnie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz - w imieniu prezesów 23 okręgowych izb lekarskich - Przewodniczący Konwentu Prezesów Jerzy Jakubiszyn wspólnie wystosowali komunikat w sprawie artykułu „Książę”, zamieszczonego w numerze 19/2016 Tygodnika „Newsweek”.

Komunikat pdf

Źródło: NIL


Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową zaprasza Państwa do wzięcia udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.

Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl), w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r., nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 punktów edukacyjnych. 


Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Przedstawiamy Państwu opracowanie autorstwa mec. Tomasz Łukomskiego, dotyczące elektronicznego zwolnienia lekarskiego, które będzie można wystawić od stycznia 2016 roku.

e-ZLA pdf


Obowiązek doskonalenia zawodowego - pismo Prezesa NRL do Prezesa NFZ

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka z prośbą o nieograniczanie lekarzom i lekarzom dentystom będącym świadczeniodawcami możliwości realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, ze względu na warunki realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
„W art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustawodawca nałożył na przedstawicieli tych grup zawodowych obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Sposób dopełnienia tego obowiązku określił Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
W przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, wykonujących zawód w formie indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którzy zawarli z Funduszem umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, jedyną możliwością realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, w większości form wymienionych w ww. rozporządzeniu, jest wyrażenie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w celu odbycia szkolenia w związku z doskonaleniem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Wprowadzanie ograniczeń w tym zakresie, tj. odmowa wyrażenia takiej zgody przez dyrektora oddziału Funduszu, w praktyce uniemożliwia lekarzom, lekarzom dentystom realizację ich ustawowego obowiązku.
Brak warunków do poprawiania swoich kwalifikacji szczególnie dotkliwie odczuwają lekarze, lekarze dentyści praktykujący w mniejszych miejscowościach, w których większość form doskonalenia zawodowego nie jest realizowana. Takie osoby, aby uczestniczyć w szkoleniu, konferencji czy sympozjum naukowym muszą udać się poza miejsce swojego zamieszkania, co wiąże się często z nawet kilkudniową przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
Należy również podkreślić, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów poprawia jakość udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej i leży w interesie pacjenta, dla którego istotne jest, aby leczył go lekarz doskonalący swoje umiejętności i uaktualniający wiedzę z zakresu medycyny.
Biorąc powyższe pod uwagę ponownie apeluję o nieutrudnianie lekarzom i lekarzom dentystom będącym świadczeniodawcami realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.” - napisał Prezes NRL.

Źródło: NIL


Informacja dla lekarzy POZ na temat kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – kursy doskonalące

Informujemy i zachęcamy wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do wzięcia udziału
w kursach doskonalących z zakresu opieki nad osobami starszymi w ramach projektu systemowego pn.”Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci lekarze poz, pielęgniarki poz, fizjoterapeuci, opiekunowie medycznie oraz terapeuci środowiskowi.

Szczegóły pdf

   

PRO MEMORIA

szczepanski krzysztof

Krzysztof Szczepański

(1954-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 r. zmarł, w wieku 66 lat, Pan Doktor Krzysztof Szczepański. Absolwent rocznika 1979 Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej. Długoletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz wieloletni Dyrektor i Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy I, III i VIII kadencji oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej III i VIII kadencji.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1649204
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
28
1026
2911
7051
24080
34511
1649204

Online (15 minutes ago):19

IP:3.219.31.204